Places to Visit in Barpeta

Barpeta Satra Kirtanghar

1

Patbaushi Satra

2

Ganakkuchi Satra

3

Sundaridiya Satra

4

Pari Hareswar Devalaya

5

Dargah of Syed Shahnur Dewan

6