7 Indian Scientists Who Changed the World

Dr. Chandrasekhara Venkata Raman

1

Dr. Jagadish Chandra Bose

2

Dr. Homi Jehangir Bhabha

3

Dr. Vikram Ambalal Sarabhai

4

M Visvesvaraya

5

Srinivasa Ramanujam

6

Dr. APJ Abdul Kalam

7